Privacyverklaring

Met deze verklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van uw deelname aan een module bij  VZW Reddingsorganisatie Vlaanderen en/of uw aanmelding als Search And Rescue (SAR) vrijwilliger.

Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om zich te kunnen inschrijven voor een module bij VZW Reddingsorganisatie Vlaanderen of om zich te kunnen aanmelden als SAR vrijwilliger.

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken, kunt u zich niet inschrijven voor een module en niet aanmelden als SAR vrijwilliger.

Identificatie en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is “VZW Reddingsorganisatie Vlaanderen”, met maatschappelijke zetel te Dreef ter winkel 24, 8560 Gullegem.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Opleidingsgegevens

Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel de nodige administratieve gegevens te kennen.

Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactopname voor eventueel toekomstige vacatures als vrijwilliger of nieuwe modules binnen onze organisatie.

Uw deelname aan een module, of aanmelding als SAR vrijwilliger geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot na het einde van uw deelname aan de desbetreffende module bij VZW Reddingsorganisatie Vlaanderen, of tot het afmelden als SAR vrijwilliger.

Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

  1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
  2. Onjuiste gegevens te doen verbeteren.
  3. In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
  4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
  5. De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
  6. Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact

Contact: Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming Jozef.dujardin@telenet.be      0474/95.86.98